Tin tức

Nội dung điều chỉnh 11.04.2019

14:PM 11/04/2019

Ngày cập nhật điều chỉnh: 12.4.2019

 Điều chỉnh 1: Trang bị Ám Mạc

Thuộc tính bộ trang bị Ám mạc trước khi điều chỉnh:

  • Hiệu quả 2 món: Nhạy Bén +12.000, Tỉ Lệ Miễn Thương +30%.
  • Hiệu quả 4 món: Nhạy Bén +16.000, Máu +30%, Sau khi bị tấn công, 50% tỉ lệ xoá trạng thái tiêu cực bản thân.
  • Hiệu quả 6 món: Nhạy Bén + 22.000, Mỗi giảm 10% máu tăng 6% miễn thương và 6 % sát thương, Sau khi thi triển kỹ năng ngẫu nhiên xoá bỏ trạng thái tiêu cực cho 2 đồng đội.

Thuộc tính bộ trang bị Ám mạc sau khi điều chỉnh:

  • Hiệu quả 2 món: Nhạy Bén +12.000, Tỉ Lệ Miễn Thương +30%.
  • Hiệu quả 4 món: Nhạy Bén +16.000, Máu +30%,

Giảm phe địch tỉ lệ thành công kỹ năng khống chế+40%, Vật/Huyễn Công+10%.

  • Hiệu quả 6 món: Nhạy Bén + 22.000, Tỉ Lệ Miễn Thương +50%, Tỉ Lệ Sát thương+40%, Sau khi thi triển kỹ năng ngẫu nhiên xoá bỏ trạng thái tiêu cực cho 2 đồng đội.

 Điều chỉnh 2: Trang sức Ám Mạc-Cặp Thể Lực

Thuộc tính bộ trang sức Ám Mạc-Cặp Thể Lực trước khi điều chỉnh:

  • Hiệu quả 2 món: Tỉ Lệ Miễn Thương +20%, Sau khi bị tấn công, 20% tỉ lệ Siêu Né 2 lượt.

Thuộc tính bộ trang sức Ám Mạc-Cặp Thể Lực sau khi điều chỉnh:

  • Hiệu quả 2 món: Tỉ Lệ Miễn Thương +20%, Máu+20%, Giảm công địch+20%.

Tin tức khác