• Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S01.Uzumaki Mito

Gộp Chiến Khu “Nhẫn Giả Tranh Bá” Và Những Điều Chỉnh Thay Đổi

Ngày đăng: 13-06-2022

Nhằm mang đến tính năng chiến đấu giao lưu của toàn bộ server. Bắt đầu từ ngày 14/06/2022 gộp “Nhẫn Khu 1” và “Nhẫn Khu 2” của tính năng Nhẫn Giả Tránh Bá thành 1 Nhẫn Khu chung.

Nhẫn Giả Tranh Bá cũ:

Nhẫn Khu 1: Server 1-599

Nhẫn Khu 2: Server 600-server mới nhất

Số lượng mua lượt đánh mỗi ngày: 100 lần

Số lượng làm mới mỗi ngày: 200 lượt

Nhẫn Giả Tranh Bá sau khi thay đổi:

Nhẫn Khu 1: Tất cả server

Số lượng mua lượt đánh mỗi ngày: 80 lần

Số lượng làm mới mỗi ngày: 50 lượt

Phần Thưởng “Nhẫn Giả Tranh Bá”.

Phần thưởng Xếp Hạng: sau khi kết thúc tính năng 30 phút. (phát qua thư)

Sự Kiện liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×